Céramiste : Takayoshi AEBA 饗庭孝昌

Utsuwa : Bol à riz – Meshi wan – めし碗

Style : Mashiko-yaki

Lieu : Gallery Toko – Mashiko – Préfecture de Tochigi

Année : 2023

Localisation : Ville de Mashiko – Préfecture de Tochigi – Région du Kantō – Île de Honshū